Rychlá SMS půjčka FRIENDLY CASH

Podmínky používaní webových stránek FRIENDLY CASH SE

se sídlem Na splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště jako provozovatele

 

I.

Úvodní ustanovení a výklad pojmů

 

 1. Společnost FRIENDLY CASH, SE, se sídlem Na splávku 1182, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 066 80 003, registrace: obchodní rejstřík vedení Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka: 634 (dále jako " FRIENDLY CASH, SE " nebo jako "provozovatel") je vlastníkem a provozovatelem webové stránky www.friendlycash.cz , ( dále jen "webová stránka").

 

 1. Provozovatel v rámci své podnikatelské činnosti vykonává činnost na základe udeleného oprávnení Českou národní bankou: poskytování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, přičemž své webové stránky používá především pro účely registrace potencionálních zájemců o spotřebitelský uvěř jiní než na bydlení, také na prezentace svých služeb a poskytnutí obecných informací pro veřejné uživatele.

 

 1. Uživatelem se rozumí každá osoba, která si prohlíží webové stránky provozovatele a získává z ní informace.

 

 1. Podmínkami používání webových stránek FRIENDLY CASH, SE jako provozovatele (dále jen jako "podmínky používání") se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a uživateli jakož i základní pravidla pro získávání a používání informací umístěných na webových stránkách provozovatele.

 

 1. Vstup na webové stránky a jejich používání se řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito podmínkami používání. Používání webových stránek v rozporu s těmito podmínkami je zakázáno.

 

II. 

Prohlášení uživatele stránek

 

 1. Vstupem na webové stránky a jejich prohlížením uživatel potvrzuje, že si je plně vědom všech skutečností a podmínek uvedených v podmínkách použití a zároveň potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl a bez výhrad tyto podmínky přijal a že podle nich bude řádně postupovat a nebude vykonávat činnost, která by byla s nimi v jakémkoliv rozporu.

 

 1. Souhlas s podmínkami na stahování obsahu webových stránek nebo jeho části uděluje uživatel stahováním tohoto obsahu.

 

III.

Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví

 

 1. Webová stránka, její zobrazení, a všechny informace uvedené na webové stránce provozovatele jakož i všechny texty, obrázky, grafické prvky a jiné materiály na webové stránce, včetně web designu, layout webové stránce, zdrojových kódů webové stránce provozovatele jsou chráněny autorským právem podle Zákona č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"). Provozovatel je v souladu s Autorským zákonem oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k webové stránce a její obsahu.

 

 1. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve všech textech, obrázcích a jiných materiálech na webové stránce provozovatele jsou majetkem FRIENDLY CASH, SE nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka nebo jsou ze zdroje, který povoluje jejich bezplatné využívání i na komerční užívání.

 

 1. Uživatel může reprodukovat ukázky či úryvky z webové stránky, a to výlučně jen pro soukromé (nekomerční) využití a výhradně za předpokladu, že neporuší autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a / nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoli části webové stránky a její textů či jiného obsahu nesmí uživatel prodat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmí upravovat nebo zahrnovat do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky, či jiné formy své prezentace, jako ani uvádět je jako své dílo. Použití obsahu v takové souvislosti bude považováno za poškozování práv provozovatele. V případě použití obsahu webové stránky v rozporu s tímto bodem a bez předchozího písemného souhlasu provozovatele může uživatel dopustit spáchání trestného činu porušování autorských práv, prav souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve smyslu § 270 zákona č. 40/2009 Sb. Trestního zákoníku nebo provozovateli způsobit škodu, za kterou bude uživatel nést odpovědnost ve smyslu příslušných právních předpisů. Provozovatel se v takovém případě bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, v případě nutnosti na příslušného soudu v souladu s právními předpisy platnými v České republice.

 

 1. Celý obsah stránky je chráněn autorským zákonem a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Za obsah stránky se považují zejména texty, obrázky nebo fotografie, audio nebo video nahrávky, zdrojový kód stránky, jakož i webdizajn a ostatní prvky, které jsou její součástí. Majitelem autorských práv je provozovatel, autoři a třetí strany, které obsah vytvořily a / nebo umožnily jeho používání. Ochranné známky, obchodní jména, loga, znaky, servisní značky a jiná označení (společně jako "chráněné označení") zobrazené a používané na webové stránce jsou chráněným právem duševního vlastnictví majitelů těchto označení. Majitelem autorských práv je provozovatel, autoři a / nebo třetí strany, které obsah chráněných označení vytvořily a / nebo umožnili provozovateli jeho používání.

 

 

 1. Webová stránka obsahuje i ​​chráněné označení třetích stran odlišných od provozovatele, které provozovatel používá a zveřejňuje se souhlasem těchto osob, pokud je takový souhlas nezbytný a to jen na dohodnutý účel. Všechny tyto chráněné označení třetích stran jsou chráněny právy těchto třetích stran a na jejich prohlížení, používání či jiné nakládání se tyto podmínky používání vztahují ve stejném rozsahu jako na chráněné označení patřící provozovateli. Jakékoliv použití / zneužití chráněných označení zobrazených na webových stránkách, nebo v rámci libovolného obsahu na webových stránkách, s výjimkou případů výslovně stanovených (umožněných) v těchto podmínkách užívání, je zakázáno.

 

IV.

Odpovědnost provozovatele

 

 1. Cílem provozovatele je poskytovat prostřednictvím webové stránky informace pro uživatele. Všechny údaje a informace zveřejněné na webové stránce jsou pouze informativní a nemají závazný charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací, které se na webových stránkách nacházejí.

 

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv hmotné či nehmotné škody způsobené používáním webové stránky provozovatele a použitím či zneužitím informací zveřejněných na webové stránce. Provozovatel stejně nenese odpovědnost za škody způsobené používáním stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím webové stránky provozovatele.

 

 1. Všechny informace na webové stránce provozovatele jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost či technickou přesnost.

 

 1. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či poškození počítačovým virem při stahování dat z webové stránky provozovatele.

 

V.

Právo na změnu obsahu

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo webovou stránku a jakýkoliv její obsah kdykoli upravovat bez předchozího upozornění, zasahovat do používání webové stránky, aktualizovat a měnit její obsah, jakož i tyto podmínky používání. Taková změna je účinná dnem jejího zveřejnění na příslušné webové stránce provozovatele.

 

 1. Nabytím platnosti nových podmínek použití pozbývají platnosti původní podmínky použití.

 

VI.

Poskytované informace

 

 1. Stránka obsahuje různé dokumenty, nabídky, články, doporučení, názory a jiné druhy informací. Veškeré informace uvedené na webové stránce provozovatele a veřejně zpřístupněny (dále jen "informace") jsou poskytovány bezplatně, pokud nebude výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Informace na webové stránce nemají závazný charakter, jejich obsah je pouze informativní a mezi provozovatelem a uživatelům nevzniká získáním informace a její využíváním žádný právní vztah kromě vzájemných práv a povinností vyplývajících ze zákonné ochrany autorského práva a práv duševního vlastnictví vztahujících se k informacím a webové stránce. Zveřejněním informací, článků na webové stránce nedochází ke poskytování spotřebitelských úvěru ani žádných jiných služeb.

 

VIII.

Zásady používání cookies

 

 1. Cookie je malý textový soubor, který se uloží do počítače nebo jiného přístroje, který jste použili pro návštěvu webové stránky. Tento textový soubor obsahuje informace, které jsou posléze využívány k přizpůsobení obsahu webové stránky zvykům a potřebám jejich konkrétních návštěvníků.

 

 1. Tyto webové stránky používají více druhů cookies (dlouhodobé a dočasné). Ty se navzájem liší způsobem použití a délkou doby, po kterou jsou uchovávány. Některé soubory cookies – ty, které jsou uchovávány po delší dobu - mohou být upgradovány a změněny tak, aby vyhovovaly požadavkům na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, ale obecně lze říci, že cookies používáme za těmito účely:

 

 • Identifikace (autentizace) uživatele – soubory cookies, které pomáhají identifikovat uživatele (návštěvníka webových stránek) a umožňují mu prohlížet stránky bezpečněji
 • Poskytování a udržování služeb – zde se jedná o soubory cookies, jejichž funkcí je podporovat poskytování finančních služeb provozovatele,
 • Bezpečnost webových stránek a integrita služeb – jedná se o soubory cookies, které pomáhají vytvářet služby reagováním na potřeby klientů,
 • Uživatelské statistiky a analýzy – jedná se o soubory cookies, které poskytují informace o způsobu a frekvenci používání webové stránky, jakož i o tom, které uživalské skupiny je navštěvují a jaké používají vyhledávací nástroje. Statistiky vytvořené pomocí cookies někdy získáváme i z webových stránek našich obchodních partnerů.

 

 1. Poskytování služeb a analýza potřeb uživatelů – soubory cookies, které uživatelům zobrazují nabídky co nejvíce přizpůsobené jejich potřebám.

 

 1. Webová stránka rovněž používá údaje získané ze souborů cookies vytvořených třetími stranami. Uživateli se mohou zobrazovat personalizované nabídky i na webových stránkách našich obchodních partnerů.

 

 1. Pokud ve svých prohlížečích nechcete používat cookies, můžete si v nich změnit bezpečnostní nastavení. Tuto změnu je nutno provést pro každý prohlížeč zvlášť, přičemž v každém z nich je postup provedení této změny jiný.

 

 1. Cookies, které se sbírají za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

 1. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na právním základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas udělujete nastavením prohlížeče na svém zařízení na dobu, která je uvedena dále. Souhlas se sbíráním dat souborů cookies pro marketingové účely se dá kdykoliv vzít zpět změnou nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno provozovatelem osobních údajů, osobní údaje však může zpracovávat i:

 

 • Poskytovatel služby Google Analytics a reklamního systému Google AdWords, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Poskytovatel služby Facebook Ads., Provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
 • Poskytovatel služby LinkedIn, se sídlem 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
 • Případně další poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací využívaných nebo umístěných na webových stránkách.

 

 1. Výše ​​uvedené společnosti dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najděte především na:

 

VIX.

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré právní vztahy a právní skutečnosti těmito Podmínkami používání neupravené budou přiměřeně spravovat příslušnými ustanoveními autorského zákona, a ostatních platných právních předpisů České republiky.

 

 1. Tyto podmínky používání nabývají platnosti a účinnosti dnem 27.11.2019.

 

FRIENDLY CASH SE

IČ: 06680003

Francouzská 6167/5

708 00 Ostrava-Poruba

uvedená adresa neslouží jako kontaktní centrum

 

Zákaznická linka:

555 500 105 nebo 720 888 111

 

E-mail: [email protected]

 

Bankovní účty FRIENDLY CASH:

 

ČSOB a.s.                     3994444399/0300

 

UniCredit Bank a.s.   1091662003/2700

 

 

Klienti FRIENDLY CASH SE mají sms půjčku na účtu během několika minut od potvrzení sms půjčky. 

  

     V případě, že nečerpáte žádné sms půjčky, neplatíte za kartu klienta žádné poplatky ani měsíční paušál. Výhody sms půjčky od FRIENDLY CASH: rychlost vyřízení sms půjčky, neúčelovost online půjčky, ve FRIENLDY CASH sms půjčka bez skrytých poplatků, možnost prodloužit dobu splácení smspůjčky, půjčky FRIENLDY CASH je bez ručitele a ručení různými zálohami, možnost splácet sms půjčku po částech, cena SMS zprávy není nijak navýšena jako u jiných společností, její cena závisí jen od ceníku mobilního operátora.

 

     Vybavení sms půjčky od společnosti FRIENDLY CASH je velmi jednoduché a rychlé!

 

   

FRIENDLY CASH půjčka - recenze

Božena, Přerov

Stala se mi situace, že jsem ve městě utratila spoustu peněz na oblečení a kosmetiku, a do toho mi volali spolužačky ze školy, že o víkendu jedou na welness pobyt. Chtěla jsem jít s nimi. Tuto situaci jsem zvládla jednou smskou a welness jsem si užila, stejně jako kámošky. Jak dobře, že jsem klientkou FRIENDLY CASH - je to můj věrný kamarád, na kterého se mohu vždy spolehnout

Břetislav, Jihlava

O FRIENDLY CASH mi řekli kolegové v práci, kteří jsou jejich klienti. Podíval jsem se na jejich web, zjistil bližší informace, přečetl jejich podmínky - velmi dobrá nabídka. V té chvíli jsem sice půjčku nepotřeboval ale stal jsem se jejich klientem, abych měl v peněžence rezervu. Upřímně říkám, že jsem jejich služby už párkrát využil. Byl jsem překvapen, jaké bylo všechno jednoduché. Neplatil jsem nic navíc, jak bylo uvedeno

Zdeněk, Zlín

Každý měsíc mi chybí nějaké finance do výplaty :) Viděl jsem reklamu FRIENDLY CASH a v tom okamžiku jsem se stal jejich věrným klientem a pravidelně využívám jejich služby. Výhoda je, že si mohu půjčit na pár dní malou částku. Děkuji, jsem velmi spokojen!

Lenka a Alena, Olomouc

Jsme nejlepší kamarádky a také spolu i pracujeme. S FRIENDLY CASH jsme spokojeny. Když jsme v zahraničí a v práci máme volno, vymetáme všechny možné obchody, protože se nemůžeme udržet, když vidíme množství pěkných věcí nebo fantastické slevy. Tehdy využíváme službu FRINEDLY CASH

Josef, Praha

Akorát jsem nastoupil na pozici barmana. Seznámil jsem se v práci s krásnou ženou. Dohodli jsme si schůzku, ale výplata byla v nedohlednu. Nepříjemná situace - nebylo by vhodné si půjčovat od kolegů v nové práci abych mohl jít na rande. Někde jsem slyšel o službě FRIENDLY CASH a v tom okamžiku jsem využil jejich služby :) S tou ženou se dosud setkávám. Bylo ještě více takových situaci, kdy jsem jejich služby využil. Pohodlné!